Všeobecné obchodní podmínky LUKAS CZ spol. s r.o. / verze pro rok 2017

V souladu se zákonem 89/2012 Sb. Občanský zákoník dále jen NOZ a vl. nař. 351/2013 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží vydáváme tyto Všeobecné obchodní podmínky.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) nahrazují stávající VOP v plném rozsahu a nahrazují také dříve vydávané Základní obchodní podmínky (ZOP) pro obchodníky a konečné spotřebitele.

Platnost kontinuálně od 1. 6. 2015 do vydání aktualizovaných Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP)

I. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A VZNIK KUPNÍ SMLOUVY, NABÍDKY

 1. Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě jednotlivých kupních smluv (objednávek), jejichž náležitostmi jsou:

  • Prodávající přijímá objednávky poštou, faxem, e-mailem nebo do datové schránky. Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci objednávaného zboží (označení zboží dle katalogu LUKAS CZ nebo dle nabídkových listů),identifikační a dodací údaje kupujícího, specifikaci balení, termínu dodání, platebních podmínek a další relevantní údaje pro úspěšné splnění objednávky prodávajícím. Objednávka musí obsahovat jméno a podpis kompetentního pracovníka kupujícího oprávněného k nákupu zboží.

  • Dodací list zboží obsaženého v objednávce kupujícího (i dílčí plnění objednávky).

  • na základě žádosti kupujícího také písemné potvrzení objednávky prodávajícím (e-mail, fax, dopis), které může být připojeno i přímo na objednávce kupujícího.
 2. Pro vznik smlouvy je rozhodující výlučně písemné potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.

 3. Veškeré dodávky zboží se provádějí na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. Při sjednávání jednotlivých kupních smluv se vychází ze skutečnosti, že kupující je s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámen a souhlasí s nimi.

 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí za přijaté nejpozději v okamžiku přijetí zboží kupujícím, nebo konečným spotřebitelem (liší-li se od kupujícího).

 5. Objednávka u LUKAS CZ spol. s r.o. musí být v minimální výši 2.500,-- Kč bez DPH (v zákaznických cenách tj. po slevě). Objednávky v nižší hodnotě nebudou (vyjma zákazníků s dohodnout individuální výší objednávky v  Rámcové kupní smlouvě nebo jiné dohodě) akceptovány.

 6. Ostatní zákazníci mají možnost nákupu u velkoobchodních partnerů LUKAS CZ po celé ČR. Adresy rádi poskytnou pracovníci LUKAS CZ nebo obchodní zástupci.

 7. Objednávky v nižší hodnotě, nežli 3.500,--Kč bez DPH (v zákaznických cenách tj. po slevě) budou navýšeny o poštovné a balné ve výši ve výši 112,-- Kč bez DPH

 8. Individuální obchodní podmínky:

  • Pro kupující s pravidelnými odběry je možné sjednat Rámcovou kupní smlouvu individuálně upravující obchodní podmínky pro dodávky zboží.

  • Rámcovou kupní smlouvu (dále jen RKS) uzavře LUKAS CZ spol. s r.o. (dále také L-CZ) pouze s odběratelem, jehož: minimální roční odběr bude ve výši alespoň 100.000,-- Kč po slevě a bez DPH
 9. Nabídky: LUKAS CZ spol. s r.o. vystavuje nabídky v IS KOSTKA nebo formou dopisu/tabulky a zasílá nabídky e-mailem popř. jiným způsobem. Nabídkou se rozumí i nabídkové listy a aktuální letáky LUKAS CZ spol. s r.o. v aktuálním znění. Katalogy a ceníky nejsou návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Termín pro zhotovení nabídek je obvykle do 5. pracovních dnů, nejedná-li se o zboží na zakázku, atypické, nestandardní atp. Nabídka je platná, není-li uvedeno jinak, nejméně 3 měsíce od data jejího vystavení. Pro plnění nabídky platí tyto VOP LUKAS CZ spol. s r.o.  Kupující má povinnost do objednávky uvést číslo nabídky nebo datum jejího vystavení. Právo změny ceny z důvodu navýšení cen subdodavatelů, zásahu vyšší moci, změny sortimentu nebo tiskové chyby v nabídkách jsou vyhrazeny.
  platná, není-li uvedeno jinak, nejméně 3 měsíce od data jejího vystavení. Pro plnění nabídky platí tyto VOP LUKAS CZ spol. s r.o.  Kupující má povinnost do objednávky uvést číslo nabídky nebo datum jejího vystavení. Právo změny ceny z důvodu navýšení cen subdodavatelů, zásahu vyšší moci, změny sortimentu nebo tiskové chyby v nabídkách jsou vyhrazeny.

II. dodání zboží, doprava a dodací lhůty

 1. Místem dodání zboží je stanoveno dle objednávky kupujícího. Dopravu do místa určení zajišťuje, pokud není sjednáno jinak, prodávající. Náklady na balení a dopravu nese kupující. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.

 2. LUKAS CZ dodává jen celá balení výrobků. Velikost balení stanovuje výrobce nástroje (zboží).

 3. Dílčí dodávky jsou přípustné.

 4. Dodací lhůta stanovená v potvrzené objednávce se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodů nepředvídatelných událostí. V takovém případě není kupující oprávněn požadovat náhradu škody z důvodu prodlení s dodáním zboží.

 5. Případné požadavky kupujícího na změnu obsahu kupní smlouvy přiměřeně prodlužují sjednanou dodací lhůtu.

 6. Pokud není dohodnuto jinak, LUKAS CZ spol. s r.o. odešle zboží na adresu odběratele uvedenou v objednávce podle hmotnosti buď přepravní službou s lhůtou dodání do 24-48 hodin, nebo sběrnou službou na paletě s lhůtou dodání 24-72 hodin. Konkrétní přepravní firmu volí strana, která hradí přepravné. Zásilky na dobírku mohou být zasílány i formou obchodního balíku České pošty se lhůtou dodání 48-72 hodin.

 7. Pro nástroje, které nejsou obsažené v katalogu LUKAS-ERZETT (nekatalogové, zakázkové výrobky) se uplatňují obchodní podmínky přejaté z německé právní úpravy resp. obchodních podmínek výrobců: Odchylka v dodaném množství se stanovuje až na +/- 15 % od objednaného množství. To je vyvoláno technickými podmínkami při výrobě atypického zboží, zejména brusných tělísek, kotoučů apod. Zákazník je povinen odebrat veškeré takto vyrobené zakázkové zboží.

 8. U dělených zásilek z titulu nekompletnosti dodávky v případě chybějícího skladového zboží (rozhoduje údaj v platném aktuálním ceníku LUKAS CZ) je přepravné další zásilky hrazeno firmou LUKAS CZ spol. s r.o.

 9. Balení je uskutečněno zpravidla kartónovými obaly, resp. podle hmotnosti zásilky je zboží uloženo na nevratných dřevěných paletách. Drobné zboží je zasíláno v bublinkové obálce. Balíky jsou baleny do hmotnosti do 30 kg, pokud není v Rámcové kupní smlouvě nebo v objednávce kupujícího uvedeno jinak. Nad celkovou hmotnost 90 kg u jedné zakázky je zboží zpravidla zasíláno na paletě.

 10. Dodací lhůty:

  • Zboží ze skladu LUKAS CZ spol. s r.o. (vlastní výrobky i nakupované zboží) => obvykle do 2. prac. Dnů, max. 1 týden. Prodávající si vyhrazuje právo na zasílání částečných dodávek, dle aktuálního stavu zboží na skladě, pokud není v objednávce kupujícího stanoveno jinak.
  • Zboží dovážené ze skladu LUKAS-ERZETT => obvykle 10- 21 dnů.
  • Ostatní zboží (katalogové zboží i zakázkové zboží vlastní i cizí výroby nevedené běžně skladem) => dle potvrzení dodavatele (toto může být dodavatelem i měněno).
  • Na vyžádání (dle údaje na objednávce) zašle  L-CZ  kupujícímu potvrzení objednávky s uvedením předpokládaného termínu plnění.
  • Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky. V případě, že je zboží skladem tak ho prodávající vyexpeduje – předá dopravci co nejdříve po potvrzení objednávky.

III. ceny, slevy a skonto

 1. Je-li platba faktury nebo zálohové faktury připsána na účet LUKAS CZ spol. s r.o. do 10 kalendářních dní od data vystavení, poskytne LUKAS CZ spol. s r.o skonto ve výši 1% fakturované částky za včasnou platbu. Toto skonto je finančním vypořádáním a má charakter úroku za dřívější platbu. Skonto bude vyúčtováno ve smyslu platných daňových a účetních zákonů  měsíčně vždy do 25. dne následujícího měsíce. Skonto se počítá z celkové platby za kalendářní měsíc  a musí dosáhnout hodnoty 250,--Kč. Je nepřípustné, aby si prodejce odečítal skonto sám při úhradě faktury. Skonto se počítá z celkové částky na faktuře vč. DPH.

 2. Prodejní cena zboží je odvozena od základní ceny zboží podle aktuálního ceníku případně z cenové nabídky. Základní ceny jsou v Kč, bez DPH, franco sklad L-CZ Skalná.

 3. Slevy:

  • Pro objednávky nových zákazníků bez akceptace těchto VOP a/nebo podepsání  RKS  ve výši do 10.000,-- Kč vč. DPH nejsou poskytovány slevy z prodejních cen.

  • Při celoročních smluvních odběrech se sleva sjednává individuálně.

  • Sleva 2% z celkové částky bez DPH za hotovostní platbu v pokladně firmy LUKAS CZ spol. s r.o., za platbu předem nebo za platbu na dobírku.

  • Prodávající vede skladem popř. na objednávku vybrané skupiny zboží (dle aktuální nabídky), ze kterých se slevy nepřiznávají, lze však přiznat skonto nebo slevu za platbu předem a dobírku.
 4. Při prodlení úhrad faktur si LUKAS CZ spol. s r.o. vyhrazuje právo odesílat zboží na předfakturu nebo na dobírku – bez nároku na slevu za platbu dobírkou

IV. platební podmínky

 1. Odběr na fakturu (předfakturu) bude umožněný pouze zákazníkům s Rámcovou kupní smlouvou (podepsanou a doručenou do LUKAS CZ spol. s r.o.) nebo s podepsanými Všeobecnými obchodními podmínkami. Ostatní zákazníci budou odebírat výhradně na dobírku. Zákazník si dojedná uzavření RKS se svým obchodně –technickým zástupcem fi. LUKAS CZ nebo přímo na obch.úseku prodávajícího.

 2. Úhrada dodávky zboží je realizovaná zpravidla platbou v hotovosti v pokladně LUKAS CZ spol. s r.o. nebo k rukám obchodně-technického zástupce, na dobírku nebo převodem na účet (vždy na základě daňového dokladu nebo předfakturu).

 3. V případě platby bankovním převodem vystaví prodávající fakturu, kterou neprodleně zašle kupujícímu poštou případně elektronicky nebo ji předá společně s dodávkou zboží. Základní lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) je 28 dní (od data vystavení faktury do dne připsání na účet LUKAS CZ spol. s r.o.).   Pro případ prodlení s úhradou faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení ve výši reposazby + 8 procentních bodů  z dlužné částky za každý den prodlení.  Současně s tím je prodávající oprávněn jednostranně změnit sjednaný platební režim (splatnost, formu úhrady atd.).

 4. V případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení dodaného zboží. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

 5. V případě jakéhokoli prodlení s úhradou faktury je prodávající oprávněn celou svou pohledávku vůči kupujícímu postoupit na třetí osobu.

 6. LUKAS CZ nepřijímá od 1. 3. 2017 žádné platby od zákazníků v hotovosti.

 7. Poplatek za zaslání zboží na dobírku činí 135,-- Kč za každou zásilku.

V. odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží.

 2. Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do doby úplného zaplacení dodávky zboží, včetně souvisejících nákladů (DPH, dopravné, …).

 3. Prodávající nevystavuje pro dodávky přepravními službami vratný duplikát dodacího listu. Zboží je doručeno podpisem přepravního dokladu přepravci. Vystavení vratného dodacího listu je zpoplatněno tarifem přepravce.

VI. záruka za zboží a reklamace

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost zboží (shodu se smlouvou) v délce 6 měsíců, počínaje dnem dodání zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a na spotřební zboží, jež svou povahou má trvanlivost kratší než 6 měsíců nebo kde je nejzazší doba spotřeby vyznačena na obalu nebo přímo na zboží. Skladovatelnost a použitelnost řezacích a brousicích kotoučů je vyznačena na středových kroužcích. Ostatní nástroje s brusivem na podložce se mohou skladovat nejdéle 3 roky od data dodání, není-li na dodacím listě nebo nástroji uvedeno jinak.

 2. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

 3. Vady zboží, zjistitelné při přejímce zboží, je kupující povinen reklamovat písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději  do 3 dnů ode dne dodání zboží. Reklamace musí obsahovat datum dodání zboží, číslo faktury, výrobní číslo zboží, popis vady a druh uplatněného nároku. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

 4. Prodávající neodpovídá za poškození zboží způsobené nevhodným nebo nepřiměřeným užíváním.

 5. Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat (počet balíků a palet) za přítomnosti řidiče přepravní služby a v případě mechanického poškození výrobku nebo zjevně chybějících výrobků, písemně zaznamenat tento stav do přepravního listu, popř. zboží odmítnout. Kupující je povinen zboží po vybalení co do množství a jakosti prohlédnout bez zbytečného odkladu po obdržení zboží a do 3 pracovních dnů od doručení zboží oznámit firmě LUKAS CZ spol. s r.o. zjištěné vady a doložit je např. fotodokumentací.  V ostatním platí Reklamační řád společnosti LUKAS CZ spol. s r. o.

VII. závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztahy z kupních smluv se řídí právem České republiky.

 2. Výpovědní lhůta uzavřených Kupních smluv i Rámcových kupních smluv činí, není-li dohodnuto jinak, 2 měsíce ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

 3. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, pokud není výslovně sjednáno jinak.

 4. Pro případ porušení smlouvy ze strany kupujícího zrušením již potvrzené objednávky na zakázkově vyráběné zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 80 % z ceny takto objednaného zboží.

 5. Strany se zavazují neinformovat nepovolané třetí osoby o obsahu práv a povinností vyplývajících pro každého z nich z těchto všeobecných obchodních podmínek a jednotlivých kupních smluv, nebude-li v této otázce mezi nimi výslovně ujednáno jinak. Prokazatelné porušení této povinnosti zakládá dotčené straně právo domáhat se náhrady škody tímto jednáním vzniklé.

 6. Veškeré spory vzniklé z kupních smluv a v souvislosti s nimi, které se nepodaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány věcně a místně příslušným obecným soudem žalované strany, pokud nebude sjednáno jinak.

 7. Kupující je povinen spolu obchodního rejstříku, popř. opis svého živnostenského oprávnění a opis registrace k platbě DPH. S první objednávkou zaslat či jinak prodávajícímu předat svůj výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku.