Warunki składania ofert, dostawy i płatności


I. Zakres obowiązywania

 1. Poniższe warunki są ostateczne i stanowią część składową umowy. Obowiązują one w stosunku do wszystkich (także przyszłych) umów i innych usług. Podstawą wszystkich ofert są wyłącznie nasze warunki; uznaje się je za obowiązujące w momencie udzielenia zlecenia lub przyjęcia dostawy. Warunki zamawiającego, które są sprzeczne lub różnią się od naszych warunków umowy, nie są dla nas zobowiązujące, także wtedy, gdy po ich otrzymaniu ponownie nie wyraziliśmy naszego wyraźnego sprzeciwu.

 2. Nie ma żadnych dodatkowych uzgodnień ustnych. Dodatkowe uzgodnienia, odstępstwa lub zmiany stają się wiążące dopiero po naszym pisemnym potwierdzeniu. Dotyczy to przede wszystkim uzgodnień dotyczących właściwości wyrobów.

 3. Niniejsze warunki obowiązują wyłącznie w stosunku do przedsiębiorstw lub osób prawnych prawa publicznego lub publiczno-prawnego majątku odrębnego.

II. Oferty

 1. Nasze oferty nie są zobowiązujące. Dokumentacja należąca do oferty, jak np. rysunki, ilustracje, dane techniczne, powoływanie się na normy oraz dane w prospektach, nie stanowi uzgodnień dotyczących właściwości, chyba że zostanie to określone wyraźnie i na piśmie.

 2. Nasze wzory, próbki, dane na temat składu i właściwości naszych wyrobów są oparte na naszych doświadczeniach i specjalistycznej wiedzy, nie stanowią jednak żadnej gwarancji ani innych wiążących zapewnień.

 3. Do prospektów, ilustracji, rysunków, szkiców i innych dokumentów zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie; bez naszej zgody nie wolno ich powielać, kopiować z Internetu lub udostępniać osobom trzecim, a na nasze żądanie należy je nam niezwłocznie odesłać.

III. Zawieranie umów

 1. Uznaje się, że zlecenie zostało przyjęte, gdy zostanie przez nas potwierdzone na piśmie lub gdy zrealizowano dostawę.

 2. Potwierdzenie zlecenia stanowi podstawę treści i zakresu zlecenia. Uzupełnienia, zmiany lub ustne porozumienia wymagają dla swojej ważności naszego pisemnego potwierdzenia.

 3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowość dostarczanych przez niego dokumentów takich jak rysunki, wzory itp. Ustne dane na temat wymiarów itp. wymagają pisemnego potwierdzenia.

IV. Ceny

 1. Nasze ceny są cenami w EURO z zakładu w Engelskirchen, z wyłączeniem opakowania, opłat przewozowych, porto, opłat celnych i ubezpieczenia. Narzuty i rabaty naliczane są zawsze od ceny podstawowej. To samo dotyczy przesyłek częściowych lub ekspresowych przygotowanych na życzenie Zamawiającego.

 2. Minimalna wartość zlecenia wynosi 130,- € netto. Przy zleceniach poniżej 130,- € naliczamy opłatę manipulacyjną w wysokości 15,- €.

 3. Do ceny doliczany jest podatek VAT w aktualnie obowiązującej ustawowej wysokości.

 4. W przypadku dostawy do 4 miesięcy obowiązują ceny z dnia potwierdzenia zlecenia; w przypadku dłuższych terminów dostawy obowiązywać będą ceny obowiązujące w dniu dostawy, jeśli zmianie ulegną nasze koszty własne, takie jak koszty materiałowe, płacowe lub inne koszty produkcji.

V. Warunki płatności

 1. Nasze faktury są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury z uwzględnieniem skonta w wysokości 2 % lub w terminie 30 dni netto. Płatność musi być zrealizowana w taki sposób, aby należna nam kwota była do naszej dyspozycji najpóźniej w dniu wymagalności.

 2. W przypadku przekroczenia terminu naliczymy odsetki w wysokości 8 % powyżej aktualnej stawki bazowej Europejskiego Banku Centralnego. Zastrzega się prawo do wystąpienia z roszczeniami w przypadku poniesienia wyższych szkód spowodowanych opóźnieniem.

 3. Pierwsze dostawy realizujemy zasadniczo za zapłatą z góry lub za pobraniem.

 4. Weksle (przyjęcie wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu) i czeki przyjmujemy wyłącznie w celu realizacji zobowiązania. Opłaty dyskontowe i za ściągnięcie należności obciążają Zamawiającego. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za terminowe przedłożenie.

 5. W przypadku uzyskania informacji o przyczynach dających uzasadnione wątpliwości co do dalszej możliwości wywiązywania się przez Zamawiającego z terminowych płatności, np. o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, mającym nastąpić wkrótce wstrzymaniu płatności lub innym znacznym pogorszeniu się sytuacji majątkowej Zamawiającego, mamy prawo wstrzymać nie zrealizowane dostawy. W takim przypadku możemy, nie zważając na fakt przyjęcia czeków, zażądać natychmiastowej zapłaty pozostałej kwoty i wyznaczyć Zamawiającemu odpowiedni termin wykonania świadczenia „z ręki do ręki” lub po przedłożeniu zabezpieczenia płatności, a po bezskutecznym upływie tego terminu, odstąpić od dalszego wypełniania naszych umownych zobowiązań. Wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego z majątku Zamawiającego upoważnia nas do natychmiastowego odstąpienia od umowy. Nie zwalnia to Zamawiającego z jego zobowiązań z tytułu zrealizowanych już przez nas części umowy, umów wcześniejszych lub jeszcze nie zrealizowanych umów.

 6. Zastrzega się prawo do cesji wierzytelności.

 7. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia tylko w przypadku, gdy jego roszczenia wzajemne są prawomocne, bezsporne, lub zostały przez nas uznane. Ponadto jest on uprawniony do wykonania prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne dotyczy tego samego stosunku umownego.

VI. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Dostarczony towar pozostaje naszą własnością („towar zastrzeżony”) do czasu całkowitej zapłaty wszystkich (także przyszłych) należności łącznie z wszystkimi należnościami dodatkowymi (np. koszty wykupu weksli, finansowania, odsetek itp.) z tytułu stosunków handlowych między nami a Zamawiającym. Za dzień zapłaty uznaje się wpływ u nas kwoty równoważnej dostawie.

 2. Zamawiający jest zobowiązany do ostrożnego obchodzenia się z towarem zastrzeżonym. Jesteśmy uprawnienido ubezpieczenia na koszt Zamawiającego przedmiotu dostawy od kradzieży, popękania, ognia, zalania i innych szkód, jeżeli Zamawiający nie udokumentuje zawarcia przez siebie odpowiedniego ubezpieczenia.

 3. Zamawiający w ramach prawidłowego przebiegu transakcji handlowej ma prawo do przeróbki, zmieszania lub odsprzedaży przedmiotów dostawy. Zamawiający dokonuje przeróbki lub przekształcenia przedmiotu dostawy zawsze na naszą rzecz. Jeżeli przedmioty dostawy zostaną połączone z innymi, nie należącymi do nas przedmiotami, wówczas nabywamy prawo współwłasności do nowej rzeczy w stosunku wartości przedmiotu kupnado innych przerobionych przedmiotów w momencie przeróbki. Poza tym w stosunku do rzeczy powstającej wwyniku przeróbki obowiązują odpowiednio postanowienia dotyczące przedmiotów dostarczonych z zastrzeżeniem prawa własności.

 4. W przypadku, gdy Zamawiający sprzeda przedmioty dostawy przed zapłatą wszystkich zabezpieczonych wierzytelności, wówczas dla zabezpieczenia należności zabezpieczonych przedmiotem dostawy Zamawiający odstępuje na naszą rzecz swoje wierzytelności z tytułu odsprzedaży już w chwili zawarcia umowy dostawy. My przyjmujemy tę cesję. Do momentu odwołania upoważniamy Zamawiającego do ściągania odstąpionych należności. Mamy prawo do odwołania upoważnienia w momencie, gdy nasze zabezpieczone wierzytelności zostaną zagrożone, przede wszystkim wówczas, gdy Zamawiający będzie się opóźniać z zapłatą. Upoważnienie do ściągania należności wygasa automatycznie, gdy Zamawiający wstrzyma zapłatę lub, gdy wniesie wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego. Po cofnięciu lub wygaśnięciu upoważnienia do ściągania należności jesteśmy uprawnieni, a Zamawiający zobowiązany do poinformowania dłużnika odstąpionej wierzytelności o odstąpieniu. Zamawiający jest zobowiązany do wstrzymania się od jakiegokolwiek ściągnięcia, a kwoty, które mimo to otrzyma, powinien przechować oddzielnie na naszą rzecz. Zamawiający na każde nasze żądanie jest zobowiązany do pisemnego poinformowania nas, komu odsprzedał przedmioty dostawy i do przekazania nam wszystkich informacji i dokumentów na temat odstąpionej wierzytelności.

 5. Zobowiązujemy się, że jeżeli łączna kwota naszych istniejących zabezpieczeń przekroczy o 20% wartość zabezpieczonej wierzytelności, na wniosek Zamawiającego zrezygnujemy z części zabezpieczeń według własnego uznania.

 6. Nadzwyczajne rozporządzenia, takie jak ustanowienie zastawu, przeniesienie własności dla zabezpieczenia wierzytelności są możliwe wyłącznie za naszą zgodą. W przypadku ustanowienia zastawu lub innej ingerencji osób trzecich, Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania nas na piśmie i udostępniania nam wszelkich informacji oraz dokumentów, które są niezbędne dla zabezpieczenia naszych praw. Dotyczy to także przypadków, gdy takie sytuacje staną się prawdopodobne. Należy poinformować komornika lub osobę trzecią o naszych prawach własnościowych. Zamawiający ponosi wszystkie koszty związane ze zniesieniem ingerencji i odzyskaniem towaru zastrzeżonego, o ile kosztów tych nie mogą ściągnąć osoby trzecie.

 7. W przypadku niezgodnego z umową postępowania Zamawiającego, w szczególności przy opóźnieniu płatności mamy prawo po wezwaniu do zapłaty, do zwrotu, a Zamawiający jest zobowiązany wydać nam dostarczony towar. Jeżeli w wyniku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego odstąpimy zgodnie z poz. V. 5 od umowy, mamy prawo zażądać natychmiastowego zwrotu towaru zastrzeżonego.

VII. Terminy dostawy

 1. Ustalenie terminów, zarówno wiążących jak i niewiążących, wymaga formy pisemnej. Termin dostawy nie zaczyna biec przed dostarczeniem przez Zamawiającego wymaganych dokumentów, przed udzieleniem akceptacji, lub wpływem uzgodnionej przedpłaty oraz przed spełnieniem wszystkich pozostałych zobowiązań Zamawiającego.

 2. Uznaje się, że termin dostawy został dotrzymany, gdy w chwili jego zakończenia towar opuści nasz zakład lub, gdy zgłosimy gotowość wysyłki towaru. Termin dostawy ulega przedłużeniu – także w sytuacji opóźnienia dostawy – odpowiednio do wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód, którym mimo zachowania stosownej staranności odpowiednio do okoliczności nie byliśmy w stanie zapobiec, niezależnie od tego czy wystąpiły one w naszym zakładzie, czy u któregoś z naszych dostawców. Są to takie zdarzenia jak: przerwa w ruchu zakładu, skutki konfliktów pracowniczych lub temu podobne zdarzenia.

 3. Termin dostawy wydłuża się w szczególności wtedy, gdy nie możemy dotrzymać terminu dostawy wskutek opóźnionej lub nieprawidłowej dostawy własnej. Warunkiem powyższego jest fakt, że w momencie zawierania umowy z Zamawiającym istniała już umowa, zawarta z naszym dostawcą, w której komisant kupując dla siebie towar komitenta musi mu zapłacić oferowaną korzystną cenę rynkową. Na żądanie Zamawiającego udokumentujemy terminowe zawarcie powyższej umowy.

 4. Jeżeli w wyniku wymienionych w punkcie 2 i 3 okoliczności nie będzie możliwości zrealizowania dostawy lub świadczenia lub, gdy nastąpi opóźnienie o ponad 6 tygodni, wówczas zarówno Zamawiający, jak i my jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy. Nie pociąga to za sobą roszczeń odszkodowawczych.

 5. Mamy prawo do realizacji części dostawy w możliwym ze względu na okoliczności zakresie.

VIII. Zakres i realizacja dostawy, przejście ryzyka

 1. O zakresie dostawy decyduje nasze pokwitowanie dostawy. Minimalną ilość dostawy stanowi jednostka opakowania.

 2. Różnice ilościowe należy zgłosić na piśmie w terminie 8 dni od otrzymania towaru.

 3. Towary z magazynu ujęte w katalogu dostarczamy i rozliczamy wg jednostek opakowania. Zastrzegamy sobie prawo zmiany jednostek opakowania.

 4. Ze względów technologiczno produkcyjnych dopuszcza się w przypadku towarów nie będących towarami magazynowymi możliwość większej lub mniejszej dostawy, w granicach do 15%.

 5. Ze względu na stały rozwój i badania zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych naszych produktów.

 6. We wszystkich transakcjach, także przy dostawach franko fracht lub z dostawą do Zamawiającego ryzyko przechodzi na Zamawiającego z chwilą przekazania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, najpóźniej jednak z chwilą opuszczenia magazynu lub – w transakcjach łańcuchowych – zakładu dostawy. Ubezpieczenia od szkód transportowych zawieramy na wyraźne żądanie Zamawiającego na jego koszt.

 7. Przy zleceniach na wezwanie dostawa jest realizowana na wezwanie Zamawiającego. Termin odbioru wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia potwierdzenia zlecenia. Jesteśmy uprawnieni do całościowego wykonania całej ilości zamówienia. Po udzieleniu zlecenia nie ma możliwości uwzględnienia ewentualnych życzeń dotyczących zmian chyba, że zostało to wyraźnie uzgodnione. Ilości, które do czasu upływu podanego terminu nie zostaną wezwane do dostawy, zostaną do tego czasu dostarczone Zamawiającemu wraz z fakturą.

IX. Roszczenia z tytułu wad

 1. Skorzystanie z prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu wad jest uwarunkowane wywiązaniem się przez Zamawiającego ze swojego obowiązku oględzin towaru i jego zareklamowania zgodnie z prawem handlowym. Jeżeli przedmiot dostawy okaże się wadliwy, wówczas zobowiązujemy się wg naszego uznania, do dostarczenia towaru bez wad (dostawa zamienna) lub do usunięcia wady. W razie usunięcia wady ponosimy wszystkie koszty związane z tą czynnością, o ile nie zwiększyły się one z uwagi na przeniesienie przedmiotu dostawy do miejsca innego niż miejsce realizacji. Jeżeli usunięcie wady lub wymiana towaru nie zakończą się pomyślnie, Zamawiający ma prawo według własnego uznania odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny kupna. Z reguły stosuje się regułę dwóch prób usunięcia wady lub wymiany.

 2. Za dostawy zastępcze lub prace naprawcze ponosimy odpowiedzialność w takim samym stopniu jak za pierwotny przedmiot dostawy. W przypadku dostawy zastępczej okres gwarancji zaczyna biec od nowa. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i zaczyna biec z chwilą wydania towaru Zamawiającemu.

 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe z wymienionych poniżej przyczyn: nie odpowiednie lub niefachowe przechowywanie i użytkowanie, wadliwy montaż lub wadliwe uruchomienie przez Zamawiającego lub osoby trzecie, naturalne zużycie, wadliwe lub niedbałe obchodzenie się z przedmiotami, stosowanie nieodpowiednich pomocy warsztatowych, wpływy chemiczne, elektrochemiczne lub elektryczne, o ile nie zostały spowodowane z naszej winy. W przypadku zmian lub naprawy dokonanej przez Zamawiającego lub osoby trzeciej bez uzyskania naszej wcześniejszej zgody, nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe z tego tytuły szkody.

X. Odpowiedzialność

 1. Ponosimy odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody w przypadku umyślnego działania i rażącego zawinienia z naszej strony lub ze strony osób, którym powierzyliśmy wykonanie zadania. Odpowiadamy także do pełnej wysokości szkody za niedotrzymanie gwarancji, z tytułu ryzyka za jednakową jakość i inne wiążące zapewnienia, za zawinione zagrożenie życia, ciała i zdrowia oraz w ramach odpowiedzialności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane wadliwością produktu. W przypadku zawinionego naruszenia istotnych warunków umownych, a więc takich obowiązków, które umożliwiają prawidłowe wykonanie umowy i na których wykonanie Zamawiający liczy i może liczyć, ponosimy odpowiedzialność co do zasady. Co do wysokości nasza odpowiedzialność jest ograniczona do typowych dla umowy, w sposób rozsądny możliwych do przewidzenia szkód. Wyraźnie wyklucza się dalej idącą odpowiedzialność z naszej strony.

 2. Jeżeli nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, wówczas dotyczy to także odpowiedzialności osobistej naszych pracowników, przedstawicieli i osób, którym powierzyliśmy wykonanie zadania.

 3. Niniejsza regulacja nie ma na celu przerzucenia ciężaru dowodu.

XI. Zwrot i wymiana

Zamawiający ma prawo do zwrotu lub wymiany bez podawania powodów w terminie 4 tygodni od dostawy z podaniem naszego numeru komisyjnego.

Przesyłki zwrotne muszą odbywać się w trybie franko. Prawo do zwrotu lub
wymiany nie narusza prawa Zamawiającego z tytułu wad zgodnie z punktem IX.

Związane z tym opłaty manipulacyjne wynoszą 25,- €.

Produkcja na zamówienie nie podlega wymianie.

XII. Miejsce wykonania, siedziba sądu, stosowane prawo i częściowa nieskuteczność, ochrona danych

 1. Miejscem wykonania wszystkich obustronnych wynikających z umowy świadczeń jest Engelskirchen.

 2. Siedzibą sądu w przypadku sporów z Zamawiającymi, będącymi kupcami pełnymi, osobami prawnymi prawa publicznego, lub publiczno prawnego majątku odrębnego, jest sąd właściwy dla siedziby naszej firmy. Zastrzegamy sobie jednak prawo złożenia pozwu w miejscu głównej siedziby Zamawiającego.

 3. W dostawach poza granice kraju obowiązuje prawo niemieckie. Nie obowiązuje międzynarodowe prawo handlowe dotyczące umów kupna sprzedaży (np. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów).

 4. W przypadku nieskuteczności poszczególnych postanowień umowy dostawy lub jej warunków, pozostałe warunki nadal są skuteczne i wiążące. Częściowa nieskuteczność pojedynczego postanowienia nie narusza skutecznościjego pozostałej części.

 5. Zgodnie z § 33 (1) Federalnej Ustawy o Ochronie Danych zwracamy uwagę na to, że wszystkie dane dotyczące klientów i dostawców będą przez nas przechowywanie i wykorzystywane przy pomocy systemu elektronicznego przetwarzania danych.